Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου

  • by

Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του Ερευνητικού Έργου «GoCitrus –  Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις», της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στις 12 Οκτώβρη 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των συνθηκών της πανδημίας του COVID 19, η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των φορέων υλοποίησης του Έργου GoCitrus.

Το Έργο GoCitrus επικεντρώνεται στη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών µε απώτερο στόχο την ανάδειξη των μοναδικών αγρονομικών, φυτοχημικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους καθώς και ο πλήρης γενετικός, μεταβολομικός, πρωτεομικός και επιγενετικός χαρακτηρισμός τους με τις πλέον σύγχρονες -ομικές τεχνολογίες. 

Συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες υλοποίησης του Έργου, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες ως προς την υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας ανά φορέα. Τέθηκε το πλάνο των εξερευνητικών αποστολών και καθορίστηκαν οι ποικιλίες και τα είδη στα οποία θα επικεντρωθεί το Έργο. Τονίστηκε ρόλος του συγκεκριμένου Έργου, που θα επανεκκινήσει την έρευνα στον κλάδο των εσπεριδοειδών και θα θέσει τις βάσεις για την μελλοντική δημιουργία νέων ποικιλιών και την παραγωγή πιστοποιημένων φυτών ποικιλιών εσπεριδοειδών.

Στο συγκεκριμένο Έργο συμμετέχουν ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τα Ινστιτούτα Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Συντονιστής), το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τα εργαστήρια Δενδροκομίας του Τμήματος Γεωπονίας και Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης του Τμήματος Δασολογίας και οι επιχειρήσεις “Φυτώρια Βίτσιος”, “Φυτωριο Σαλής Σωτήριος – Hellenic Plants” και η εταιρεία εμπορίας εσπεριδοειδών CretaTaste A.E.

Ο συντονιστής του Έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας

Ερευνητής Γ΄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *