Μαρτιάτικο

Καρποί ποικιλίας Μαρτιάτικο Άρτας
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Μαρτιάτικο
Γενετική καταγωγή:

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI):
Χρώμα σάρκας (CCI):
Πάχος Φλοιού (mm):
Σκληρότητα φλοιού (Ν):

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm):
Διάμετρος άξονα (mm):
Λόγος Ύψος/Πλάτος:
Βάρος καρπού (gr):

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%):
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix):
Οξύτητα (%):
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα:
Ξηρό βάρος (%):
pH Χυμού:
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL):

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο):
Περίοδος συγκομιδής: