Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην 6η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές και γηγενείς ποικιλίες

  • by

Την Τρίτη 31 Μαϊου, στο πλαίσιο της 6ης επιστημονικής Συνάντησης για τις τοπικές και γηγενείς ποικιλίες, που έλαβε χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Συντονιστής του Έργου Δρ Βασίλειο Ζιώγα, πραγματοποίησε προφορική ανακοίνωση όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασίας 1, που σχετίζονται με την καταγραφή και χαρτογράφηση των γηγενών ποικιλιών εσπεριδοειδών στον Ελλαδικό χώρο καθώς και παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της Ενότητας Εργασίας 4 που σχετίζονται με την γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών. Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε για το Σαγουϊνι Γουρίτσης.

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Έργου ενώ τονίστηκε η σημασία και η αναγκαιότητα διάσωσης και αξιοποίησης του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *