Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο

  • by

Στις 3-6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης το 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο. Στο πλαίσιο των εργασιών του, πραγματοποιήθηκε γραπτή ανακοίνωση, από τον ερευνητή Δρ Ματθαίο Μαθιουδάκη, ως μέλος της ομάδας του Έργου GoCitrus,  με τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2, που σχετίζονται με τον έλεγχο της φυτοϋγείας των ποικιλιών του Έργου. 

Η εργασία είχε τίτλο «Προκαταρκτική μελέτη παρουσίας ιών-ιοειδών σε είδη εσπεριδοειδών γηγενών και ξένων ποικιλιών». Συνολικά τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή παρουσία των HSVd και CEVd σε ποσοστά 70% και 48%, αντίστοιχα. Από τους ιούς ο CPsV ήταν ο επικρατέστερος (14%), ο CLBV εντοπίστηκε σε ένα μόνο δείγμα και όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά στο CTV. Αν και η μελέτη αφορά μικρό αριθμό δειγμάτων ανά είδος ή ποικιλία, παρατηρείται διαφοροποίηση στην παρουσία παθογόνων ανάλογα με το είδος ή την ποικιλία. 

Μέσω του Έργου υπήρξε πρώτη αναφορά παγκοσμίως, ιοειδών σε περγαμότο και του CPsV σε σαγκουίνι και λιμέττι (lime). Συνολικά κρίνεται επιτακτική η εφαρμογή του κανονισμού παραγωγής και διακίνησης πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Συντονιστής του Έργου

Δρ Βασίλειος Ζιώγας

Ερευνητής Γ΄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *