Παρουσίαση στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών

  • by

Την Πέμπτη 12 Μαϊου πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προφορική ανακοίνωση του Συντονιστή του Έργου Δρ Βασίλειο Ζιώγα, Ερευνητή Γ΄ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 09 Μαΐου μέχρι και τις 13 Μαΐου.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Ενότητας Εργασίας 1, που σχετίζονται με την καταγραφή και χαρτογράφηση των γηγενών ποικιλιών εσπεριδοειδών στον Ελλαδικό χώρο, μέσω της ομιλίας με τίτλο «Άτλας Ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικών Ποικιλιών Εσπεριδοειδών». Πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στον εντοπισμό των Ελληνικών ποικιλιών εσπεριδοειδών και παρουσιάστηκε η γεωγραφική τους κατανομή στον Ελλαδικό χώρο και στοιχεία αγρονομικού ενδιαφέροντος. Παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του Έργου (www.gocitrus.gr) η οποία συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται με τον φαινότυπο και την δενδροκομική περιγραφή της κάθε ποικιλίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και δεδομένα που σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας του Έργου. Παράλληλα παρουσιάστηκε η ψηφιακή αποτύπωση του καρπού σε τρεις διαστάσεις (3D scanning) και συσχετίστηκαν όλα τα δεδομένα με την ψηφιακή βάση δεδομένων (www.gocitrusdb.com) η οποία ανανεώνεται συνεχώς και η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των δενδροκομικών, φαινοτυπικών, ποιοτικών, μεταβολομικών και γενετικών πληροφοριών για κάθε Ελληνική ποικιλία εσπεριδοειδών.

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Έργου ενώ τονίστηκε η σημασία και η αναγκαιότητα διάσωσης και αξιοποίησης του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, μέσω της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014-2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *