Περγαμότο Γουρίτσης

Καρπός ποικιλίας Περγαμότο Γουρίτσης
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Περγαμότο Γουρίτσης
Γενετική καταγωγή: Γουρίτσα Αιτωλοακαρνανία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -1,11
Χρώμα σάρκας (CCI): -4,43
Πάχος Φλοιού (mm): 8,32
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 20,18

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 73,92
Διάμετρος άξονα (mm): 95,43
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,32
Βάρος καρπού (gr): 176,60

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 5,66
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 8,13
Οξύτητα (%): 5,00
Κιτρικό οξύ (gr/L): 50,01
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,63
Ξηρό βάρος (%): 10,99
pH Χυμού: 2,02
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 20,11

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/ δέντρο):
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Ιανουάριος