Στρογγυλό Άρτας

Καρπός Ποικιλίας Στρογγυλό Άρτας
Φύλλα ποικιλίας Στρογγυλό Άρτας
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Στρογγυλό Άρτας (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο.Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Στρογγυλό Άρτας (Καθαρή ή Λεία ή Κατσαρή)
Γενετική Καταγωγή: Άρτα

Χαρακτηριστικά Καρπού
Χρώμα Καρπού (CCI): 4,27
Χρώμα Σάρκας(CCI): -0,17
Πάχος Φλοιού (mm): 4,20
Σκληρότητα Φλοιού (Ν): 3,40

Μέγεθος
Διάμετρος Ισημερινού (mm): 74,10
Διάμετρος Άξονα (mm): 72,70
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,00
Βάρος Καρπού (gr): 212,40

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 52,00
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 11,10
Οξύτητα (%): 1,40
Κιτρικό Οξύ (gr/L): 13,80
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 8,00
Ξηρό Βάρος (%): 13,90
pH Χυμού: 2,80
Ασκορβικό Οξύ (mg/100mL): 40,50
Ολικές Πολυφαινόλες: 133,88
Καροτενοειδή:
a) Λουτεΐνη (mg/kg (DW)): 0,96
b) β-καροτένιο (mg/kg (DW)): 1,07
Αντιοξ. Ικ. (DPPH)(mg Trolox/g endocarp (FW)): 0,61

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα (Kg/Δέντρο): 60
Περίοδος Συγκομιδής: Νοέμβριο – Ιανουάριο

     

Αποτελεί φυσική επιλογή της περιοχής της Άρτας. Ο καρπός παρουσιάζει καλή εμφάνιση και προσαρτάται με πολύ μεγάλη δύναμη με τον ποδίσκο. Πρώιμη ποικιλία με σφαιρικό σχήμα, μέσου μεγέθους, με ευπάθεια στις παγωνιές. Η σάρκα περιέχει αρκετά σπέρματα (5-10). Ο φλοιός του καρπού είναι λείος, με μέσο πάχος. Παρουσιάζει έντονη τάση παρενιαυτοφορίας. Καλλιεργείται μόνο στην Άρτα και αντιπροσωπεύει το 75% των κοινών πορτοκαλιών της περιοχής και είναι πολύ καλή για χυμό.

Περιγραφή Ποικιλίας

Πλοειδία: Διπλοειδής

Δέντρο
Θέση Ανάπτυξης: απλωτή
Πυκνότητα Αγκαθιών: απουσία ή αραιά
Μήκος Αγκαθιών: Κοντό προς μέσο

Έλασμα Φύλλου
Μήκος: κοντό προς μέσο
Πλάτος: μέσο
Αναλογία Μήκους/Πλάτος: μέση
Σχήμα σε Εγκάρσια Τομή: ενδιάμεσο
Στρέβλωση: απουσία ή ελαφρά
Φλυκταινώδες: απουσία ή ελαφρά
Πράσινο Χρώμα: μέσο
Κυματισμός Περιθωρίου: απουσία ή ελαφρά
Εγκοπές Περιφέρειας: crenate
Σχήμα Κορυφής: οξύ
Εγκοπή στην Κορυφή: παρουσία

Μίσχος
Μήκος: κοντό
Παρουσία Πτερυγίων: παρουσία
Πλάτος Πτερυγίων: στενό

Άνθος
Διάμετρος Κάλυκα: μικρή
Μήκος Πετάλων: μέσο
Πλάτος Πετάλων: φαρδύ
Αναλογία Μήκος/Πλάτος: μικρή
Μήκος Στημόνων: μέσο
Ένωση στην Βάση των Στημόνων: απουσία

Ανθήρας
Χρώμα: μέσο κίτρινο
Βιώσιμη Γύρη: παρουσία

Στύλος
Μήκος: μέσο
Σχήμα: τοξοειδές

Καρπός
Μήκος: κοντό προς μέσο
Διάμετρος: μικρή προς μέση
Αναλογία Μήκος/Διάμετρος: μέση
Θέση Ευρύτερου Μέρους: στο μέσο
Γενικό Σχήμα του Μέρους προς την Βάση: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Μέγεθος Βαθουλώματος στο Άκρο του Ποδίσκου: –
Αριθμός Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: απουσία ή λίγοι
Μήκος Ακτινωτών Αυλακιών στο Τέλος του Μίσχου: –
Παρουσία Κολάρου: απουσία
Γενικό Σχήμα του Ακραίου Μέρους: πεπλατυσμένο
Παρουσία Βαθουλώματος στο Άκρο: παρουσία
Παρουσία areola: απουσία
Τύπος areola: –
Διάμετρος areola: –
Διάμετρος Ουλής του Στύλου: μικρή
Παραμονή Στύλου: μερική
Παρουσία Ανοίγματος Ομφαλού: απουσία
Διάμετρος Ανοίγματος Ομφαλού: –
Διόγκωση Ομφαλού: –
Παρουσία Ακτινωτών Αυλακιών στην Άκρη: απουσία

Ποικιλοχρωμία: απουσία

Καρπός Επιφάνεια
Επικρατούν Χρώμα: κίτρινο-πορτοκαλί
Τραχύτητα: λεία προς μέση
Μέγεθος Ελαιούχων Αδένων: όλοι λίγο πολύ το ίδιο μέγεθος
Μέγεθος των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: μικροί
Ευκρίνεια των Μεγαλύτερων Ελαιούχων Αδένων: ασθενής
Παρουσία Βαθουλωμάτων και Εξογκωμάτων στους Ελαιούχους Αδένες: βαθουλώματα και εξογκώματα παρόντα

Καρπός Φλούδα
Πάχος: λεπτή
Αντοχή: μέση
Χρώμα albedo: ανοικτό κίτρινο

Καρπός
Διαφορετικές Χρωματιστές Κηλίδες στη Σάρκα: απουσία
Δίχρωμα Τμήματα: απουσία
Κύριο Χρώμα Σάρκας: μέσο-πορτοκαλί
Πικρίλα Σάρκας: απουσία
Γέμιση Πυρήνα: μέτρια
Διάμετρος Πυρήνα: μέση
Παρουσία Ατροφικών Τμημάτων: απουσία ή ελαφρά
Αριθμός Καλά Ανεπτυγμένων Τμημάτων: μέσα
Συνάφεια Τοιχωμάτων Παρακείμενων Τμημάτων: μέση
Αντοχή Τοιχωμάτων Τμημάτων: μέση
Μήκος Χυμωδών Κυψελίδων: μέσο
Πάχος Χυμωδών Κυψελίδων: μέτριο
Συνάφεια Χυμωδών Κυψελίδων: μέση
Παρουσία Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: απουσία ή πολύ σπάνια
Μέγεθος Ομφαλού – ορατού εσωτερικά: –
Χυμώδες: μέσο
Χυμός – Σύνολο Διαλυτών Στερεών: μέσο προς υψηλό
Χυμός -Οξύτητα: υψηλή
Αντοχή Ίνας: ασθενής
Αριθμός Σπόρων – Ελεγχόμενης Αυτοεπικονίασης: μέσος
Αριθμός Σπόρων – Ανοιχτής Γονιμοποίησης: μέσος

Σπόρος
Πολυεμβρυογονία: παρουσία
Μήκος: μακρύ
Πλάτος: μέσο
Επιφάνεια: ζαρωμένη
Εξωτερικό Χρώμα: υπόλευκο
Χρώμα Εσωτερικού Περιβλήματος: ανοικτό καφέ
Πολυεμβρυγονία Παρουσία – Χρώμα κοτυληδόνων: –

Ωρίμανση Καρπού για Κατανάλωση: μέση
Παρθενοκαρπία: παρουσία
Αυτοασυμβίβαστο: απουσία