Φυματιώδες Γουρίτσης

Καρπός ποικιλίας Φυματιώδες Γουρίτσης
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Φυματιώδες Γουρίτσης
Γενετική καταγωγή: Γουρίτσα – Αιτωλοακαρνανία

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -3,76
Χρώμα σάρκας (CCI): -6,23
Πάχος Φλοιού (mm): 24,00
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 9,83

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 118,33
Διάμετρος άξονα (mm): 157,87
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,37
Βάρος καρπού (gr): 751,23

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 20,04
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,07
Οξύτητα (%): 5,50
Κιτρικό οξύ (gr/L): 55,01
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,65
Ξηρό βάρος (%): 10,84
pH Χυμού: 1,92
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 58,82

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο:
Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος – Δεκέμβριος