Καρυστινή Ξυλοκάστρου

Καρπός καρυστινό Ξυλοκάστρου
Φύλλα ποικιλίας Καρυστινό Ξυλοκάστρου
Βλαστικά μέρη ποικιλίας Καρυστινό Ξυλοκάστρου (Α) Νεαρή βλάστηση, (Β) Άνθηση, (C) Μισχικό πτερύγιο
Χαρακτηριστικά Ποικιλίας

Γενικές Πληροφορίες
Κοινό Όνομα: Καρυστινή Ξυλοκάστρου
Γενετική καταγωγή: Ξυλόκαστρο

Χαρακτηριστικά καρπού
Χρώμα καρπού (CCI): -0,38
Χρώμα σάρκας (CCI): -4,32
Πάχος Φλοιού (mm): 5,85
Σκληρότητα φλοιού (Ν): 8,25

Μέγεθος
Διάμετρος ισημερινού (mm): 55,55
Διάμετρος άξονα (mm): 70,71
Λόγος Ύψος/Πλάτος: 1,28
Βάρος καρπού (gr): 101,14

Οργανοληπτικές Ιδιότητες
Χυμοπεριεκτικότητα (%): 32,82
Ολικά Διαλυτά Στερεά (% brix): 9,87
Οξύτητα (%): 6,27
Κιτρικό οξύ (gr/L): 62,71
Λόγος Ο.Δ.Σ/Οξέα: 1,57
Ξηρό βάρος (%): 10,59
pH Χυμού: 1,95
Ασκορβικό οξύ (mg/100mL): 58,79

Αγρονομικό Ενδιαφέρον
Παραγωγικότητα σε Kg/ δέντρο: 90
Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος – Μάιος